Автобиография Кандидатстване за работа

Инструкции за използване на таблицата за самооценка на езикова компетентност към Europass CV


Europass езиков паспорт е документ, в който по най-добрия начин може да отразите своите езикови познания и компетентности. Той е създаден от Съвета на Европа като една от трите съставни части на Европейското езиково портфолио, което служи за по-подробно документиране и илюстриране на Вашия опит и постижения. Езиковият паспорт представлява преглед на всички езици, които можете да използвате в по-малка или по-голяма степен. Това може да включва и частични познания по някои езици, напр. ако можете да четете на даден език, но не го говорите достатъчно добре. Езиковият паспорт включва компетентности, придобити както във формална форма на обучение, така и извън нея. Благодарение на нивата, описани в Единните европейски критерии, можете да представите своите езикови способности по ясен начин, който е сравним и на международно ниво. Езиковият паспорт е допълнение към Europass CV и може да бъде прикрепен към него.
Описанието на всеки език започва със самооценка по европейските нива на Таблицата за самооценка, която се базира на шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.
Таблицата за самооценка се състои от три общи нива:
Ниво на владеене – основно (нива A1 и A2);
Ниво на владеене – самостоятелно (нива B1 и B2);
Ниво на владеене – свободно (нива C1 и C2).
За да проверите кое е точно Вашето ниво, може да използвате подробното описание на всяко едно ниво в гореспоменатата Таблица за самооценка.
Препоръчваме да отбележите нивата С1 и С2, само ако наистина владеете езика на професионално ниво и може да докажете това както чрез дипломи и сертификати в Езиковия паспорт, така и на интервю или в процес на работа. Таблицата за самооценка се базира на шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.
Скалата за самооценка е разделена на три основни нива:
– Ниво на владеене – основно (нива A1 и A2);
– Ниво на владеене – самостоятелно (нива B1 и B2);
– Ниво на владеене – свободно (нива C1 и C2).
За да определите нивото, на което владеете даден език, прочетете инструкциите и посочете съответстващото на Вашите умения ниво (напр. Ниво на владеене – свободно – C2) в определения за целта раздел от Вашата автобиография (Слушане, Четене, Участие в разговор, Самостоятелно устно изложение и Писане).
Разбиране
Слушане
A 1: Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.
A 2: Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга (основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа). Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.
B 1: Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.
B 2: Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения.
C 1: Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.
C 2: Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие, че имам време да свикна с особеностите на произношението.
Четене
A 1: Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, напр. в обяви, плакати или каталози.
A 2: Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.
B 1: Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми.
Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.
B 2: Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да разбирам съвременен художествен текст в проза.
C 1: Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.
C 2: Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, напр. учебник, специализирана статия или литературна творба.
Говорене
Участие в разговор
A 1: Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.
A 2: Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.
B 1: Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми (напр. семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития).
B 2: Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да участвам активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.
C 1: Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.
C 2: Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служа свободно с
идиоматични и разговорни изрази. Мога да се изказвам свободно и да изразявам точно нюансите на мисълта си. Ако срещна затруднение, намирам начин да изляза от ситуацията умело, така че другите да не го забележат.
Самостоятелно устно изложение
A 1: Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
A 2: Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.
B 1: Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си.
Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.
B 2: Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси.
Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.
C 1: Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.
C 2: Мога да представя ясно и гладко описание или аргументация в съобразен с контекста стил. Мога да построя логично изказване и да помогна на слушателя да долови и запомни важните моменти.
Писане
A 1: Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (напр. от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си в хотелски формуляр).
A 2: Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, напр. за да изразя благодарност на някого.
B 1: Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма , за да опиша преживени случки и впечатления.
B 2: Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси.
Мога да напиша есе или доклад, като предавам информация или излагам причини “за” или “против”
дадено мнение. Мога да пиша писма, като подчертавам смисъла, който лично придавам на събития и преживени случки.
C 1: Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.
C 2: Мога да създавам ясен, гладък и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ясна структура, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да резюмирам и анализирам професионални текстове или художествена творба.
Матрицата за самооценка може да се намери на интернет страницата на Съвета на Европа
(www.coe.int/portfolio).
Забележки:
– Ако притежавате сертификат за владеене на език /напр. TELC B2, посочете нивото му и датата на получаване;
Дайте реална оценка на езиковото си ниво,в противен случай може да се окажете неподготвени на интервюто.
Социални умения и компетенции
(изтрийте, ако не е приложимо)
Опишете Вашите социални умения и компетенции, напр.:
– работя добре в екип;
– лесно се адаптирам в международна среда, благодарение на опита ми придобит в чужбина;
– имам добри комуникационни умения, придобити в следствие на работата ми с пациенти.

Светлана Димитрова
rabotatami.bg

Коментари

коментирай