Международно законодателство Препоръчани

Германско осигурително право – обезщетения за безработица. Право на здравно обслужване. Право на пенсия за придобит стаж и възраст


1. Законово регламентираните обезщетения за безработица във Федерална република Германия се разделят на два типа плащания: обезщетение, подобно на познатото в България и такова, което се следва за лица, търсещи работа и нуждаещи се от покриване на „гарантирания социален минимум“.
Право на обезщетение за безработица от първия тип имат лицата, които за период от 2 години преди регистрирането им като безработни са упражнявали заетост и са придобили поне 12 месеца осигурителен стаж. Размерът на обезщетението за безработица за безработни лица с едно дете възлиза на 67%, а за всички останали – на 60% от получаваното до момента брутно трудово възнаграждение. Продължителността на получаване на обезщетение за безработица от този тип зависи от придобития осигурителен стаж и навършената от работника или служителя възраст.
Във II част от Социалния кодекс на Федерална република Германия са уредени както обезщетенията за безработица от типа на познатите в България, така и обезщетенията за лица, търсещи работа и нуждаещи се от покриване на „гарантирания социален минимум“. Допустимо е и частично подпомагане на безработни или самостоятелно заети лица, чийто месечен доход не покрива основните им разходи.Обезщетение за безработица от втория тип може да се получава от всички трудоспособни лица на възраст между 15 и 65 или 67 години. То включва нормативно определен размер на потребности и умерени разходи за наем на жилище и отопление. При особени обстоятелства могат да се покриват и други потребности.
За децата и младежите наред с установената регламентирана потребност се покриват и допълнителни услуги от областта на образованието и участието в различни извънучилищни форми. Обезщетение за безработица от втория тип не може да се получава от лица, които пребивават в Германия за срок по-малък от 3 месеца преди регистрацията им като безработни или – независимо от срока – пребивават в страната единствено с цел търсене на работа. Нетрудоспособните лица също не могат да получават такова обезщетение – доколкото за тях са предвидени плащания по линията на социалното подпомагане. Обезщетение за майчинство в Германия се отпуска на работници и служители, които членуват в съответната държавна здравноосигурителна каса, имат валидно трудово правоотношение и информират работодателя за своята бременност. Размерът на обезщетението, което държавните здравноосигурителни каси към момента изплащат, е €13 на ден. Бъдещите майки имат право и на доплащане от страна на работодателя, което се изчислява като разликата от получаваното нетно трудово възнаграждение и обезщетението от здравноосигурителната каса за период 6 седмици преди термина и 8 седмици след това.
Друго обезщетението е това за отглеждане на малко дете . Изчислява се въз основа на нетното трудово възнаграждение за последните 12 месеца. Размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете зависи от размера на получаваното трудово възнаграждение и е между 65% и 100% от нетното трудово възнаграждение. За майки, които не са заети, обезщетението за отглеждане на малко дете е в размер на €300 месечно. Обезщетение за отглеждане на малко дете се изплаща за период до 14 месеца.
Предвидена е възможност част от обезщетението да се използва от бащата, от друг роднина или от осиновителя на детето.
система предвижда за лица, които се осигуряват в съответната държавна здравноосигурителна каса,имат валидно трудово правоотношение и уведомят работодателя за настъпването на осигурения риск.
За срок до 6 седмици от настъпване на неработоспособността работодателят продължава да изплаща обезщетение в размера на цялото дължимо трудово възнаграждение, като след този период обезщетение започва да се изплаща от съответната здравноосигурителна каса (в размер на 70% от брутното трудово възнаграждение, но не повече от 90% от нетното трудово възнаграждение) в случай, че причината за настъпилата временна нетрудоспособност не се е променила. Парите за болнични могат да се получават за срок до 78 седмици в рамките на 3 години от първия болничен и при непроменено заболяване.

Право на здравно обслужване в Германия придобиват осигурените лица в държавното или частното здравно осигуряване. Здравното осигуряване в Германия е задължително, независимо от вида заетост на лицето. Германската осигурителна система позволява и съосигуряване на членовете на семейството за здравно обслужване в държавните здравноосигурителни каси. Самото здравно обслужване включва неограничена спешна медицинска помощ, профилактични прегледи, ограничен обем от зъболекарски услуги, лечение „ин витро“, подпомагане при купуване на медикаменти и други.
Редовно осигуряваните лица в страни-членки на ЕС получават като притежатели на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) медицинска помощ при потребност – неотложна и спешна. ЕЗОК се прилага за краткосрочен или временен престой, за пребиваване в страната (например с цел обучение)
и за командировани работници. Студентите и командированите работници получават целия пакет на съответната здравноосигурителна каса.

Право на пенсия за придобит стаж и възраст германската осигурителна система предоставя на лицата, които са работили не по-малко от 5 години в Германия и са достигнали възраст 65 години (за родените до 1947 г.) или възраст 67 години (за родените след 1964 г.). За родените между 1947 и 1964 г. германското законодателство предвижда (по подобие на българското) постепенно увеличаване на възрастта до достигане на 67-годишна възраст. Няма възрастови различия за мъжете и жените.Съществуват възможности за по-ранно пенсиониране, а така също – редица особени правила за държавните служители. Осигуреното лице, което има право на пенсия, следва да заяви това 6 месеца преди достигане на изискуемата възраст. Размерът на отпусканата пенсия се определя по нормативно установени методики – съобразно естеството на инвалидността, придобития трудов стаж и получаваните до момента доходи.
Право на пенсия за инвалидност германската осигурителна система предоставя на такива лица, които не могат да работят повече от 3 часа дневно (пълна инвалидност) или могат да работят между 3 и 6 часа (частична инвалидност). За да бъде отпусната пенсия за инвалидност, е необходимо осигуреното лице да бъде освидетелствано с експертно решение на назначена от съответната пенсионна каса лекарска комисия. Размерът на пенсията се определя по нормативно установени методики. За инвалидност, настъпила преди пълнолетие, пенсия се отпуска след навършване на 15-годишна възраст и без изискване за придобит трудов стаж. Специфични процедури германската осигурителна система разкрива при отпускане на обезщетения за временна неработоспособност, при заявяване право на пенсия, при заявяване на нуждата и правото на социални помощи. Част от необходимите данни се набавят служебно от компетентните органи, а друга част се доказват от нуждаещите се лица.

Светлана В. Димитрова

Коментари

коментирай