Автобиография Кандидатстване за работа

Автобиография – съдържание


Автобиографията (CV, резюме) и мотивационното писмо са първият контакт с работодателя и от тях зависи дали кандидатът за работа ще бъде поканен на втория етап – интервю.
При подготовката на автобиографията, с която се представяте, е необходимо да отделите нужното време и внимание, тъй като е изключително важно как изглежда и какво съдържа тя. Препоръчително е информацията да е представена стегнато и добре структурирано. Автобиографията трябва да изглежда чисто и подредено, без излишни детайли, които могат да объркат или подведат четящия. Ако работодателят е посочил в какъв формат трябва да бъдат подадени CV-тата, не се колебайте и не проявявайте никакво творчество, а следвайте определения формат.
Най-разпространени за използване в България, особено ако кандидатствате пред публични институции, са два официални формата. Автобиографията следва да включва минимум четири основни категории информация:
Лични данни
Професионален опит
Образование и допълнителна квалификация
Допълнителни умения
Постижения:
Препоръки
І.Лични данни:
Много често координатите за връзка се ограничават единствено до пощенски адрес, който въпреки че е необходим, съвсем не е достатъчен.
Притиснати от времето, занимаващите се с подбор на персонал предпочитат да се свържат с Вас по телефона и ако по някаква причина Вие не сте посочили такъв, рискувате да не бъдете потърсен въобще.
Когато не разполагате със собствен телефон, можете да посочите телефон на Ваш роднина, приятел, човек, с когото бихте могли лесно да установите контакт и на когото се доверявате. В този случай, също така, е необходимо да посочите, че на съответния телефон може да бъде оставено съобщение. В противен случай потенциалният работодател може да откаже да разкрие причината, поради която Ви търси във връзка със съображения за поверителност.
Когато посочвате телефони за контакт, изберете и такъв, на който можете да бъдете намерен и през работно време. Изцяло е въпрос на добра воля от страна на отговарящия за подбора на персонал да направи допълнително усилие и да Ви потърси по телефона в извънработно време.
Не пренебрегвайте, също така, съвременните средства за комуникация и по-специално Интернет. Направете си електронна поща. Можете дори да използвате свободните възможности за електронна поща към някои от най-популярните Интернет страници.
Във връзка с въпросите, свързани със семейното Ви положение и възрастта Ви, е спорно до каква степен те трябва да са предмет на описание в автобиографията.
Традиционният подход, предполага, че е налице дискриминация, когато при избора си работодателите се ръководят от възрастта и личните ангажименти на кандидатите.
Повечето работодатели са си изградили стереотип, според който определени личностни данни могат да влияят на ефективността на кандидата при работа.
Понякога е налице определена логика в подобни изисквания: някои длъжности изискват интензивни физически усилия, които не са постижими за по-възрастните кандидати; имиджът на други длъжности предполага, че те трябва да бъдат заемани от младежи; определени позиции изискват активно пътуване от порядъка на отсъствие от дома за четири дни в седмицата и поради това е малко вероятно жени с малки деца да приемат подобна работа. Вярно е, че до голяма степен е въпрос на лична самооценка дали кандидатът може да посрещне подобни изисквания, но в процеса на подбор другата страна претендира да направи крайния избор.

ІІ. Професионален опит:
Категорията трябва ясно да упоменава какъв е Вашият опит от гледна точка на служител на пълен или непълен работен ден, специалист на свободна практика или стажант.
Тази част от автобиографията може да бъде организирана в съответствие с един от следните принципи:
Функционален – подходящ за кандидати, чийто професионален път се характеризира със значителни промени – преминаване от една област в друга или честа смяна на компаниите, в които са работили.
Вторият принцип – който е и по-често прилаганият – е изброяването на длъжности и местоработи по реда на тяхното заемане – в хронологична или обратна на хронологичната последователност.
За да сте в състояние да създадете представа за типа на заданията, които сте изпълнявали, е необходимо накратко да опишете характера на задълженията и отговорностите си към момента на изпълнението на съответната длъжност. В идеалния случай можете също така да опишете Вашия статус в йерархията, като определите длъжността, на която сте бил подчинен, както и позициите, които сте ръководили.
Когато се описват отделните Ви местоработи, е необходимо ясно да се определи кога сте започнали и приключили ангажимента си към съответната компания.
Понякога, поради причини, свързани със спазването на поверителност, може да решите не споменавате името на компаниите, за които сте работили / все още работите.
Винаги изглежда подозрително за потенциалния работодател, че се притеснявате да разкриете името на компанията: първата асоциация, която той би си направил, е, че Вие се опитвате да скриете нещо, което може да Ви постави в неблагоприятна светлина – недоволен бивш работодател, слабо професионално представяне и т.н.
Също толкова неприятна за работодателя е мисълта, че Вие се съмнявате в неговия професионализъм и бизнес етика и се опасявате от “изтичане” на информация за Вашия професионален интерес.
Ако това е Вашето основно опасение, би трябвало да го разрешите преди да подадете документи за кандидатстване за работа. Опитайте се да съберете информация и да прецените надеждността на компанията. Ако кандидатствате в резултат на анонимна обява, би трябвало да претеглите риска от това да бъдете “издадени” спрямо желанието Ви да заемете обявената вакантна длъжност. По принцип се предполага, че работодателите се стремят към привличането на най-добрите кандидати и поради това би следвало да спазват поверителност по отношение на Вашия професионален интерес.

ІІІ. Образование и допълнителна квалификация:
Във връзка с Вашето образование, това което е от най-голямо значение е най-високата квалификационна степен, която сте придобили.
Ясно следва да упоменете университета, от който сте се дипломирали, Вашата специалност и получената образователна степен.
От значение е да посочите кога сте започнали и приключили образованието си.
Ако все още учите, би трябвало да посочите очаквания срок на Вашето дипломиране, както и информация за това дали сте редовен или задочен студент.
Ако средното Ви образование е специализирано (например езикова гимназия, математическа, природонаучна гимназия, техникум и т.н.), ще е ценно това да се упомене в автобиографията Ви.
Всякакви допълнителни курсове на обучение, професионални семинари, придобити сертификати, свидетелстващи за получени знания и развити умения, ще са предимство и следва да бъдат направени достояние на потенциалния работодател.
ІV. Допълнителни умения и знания:
Поради взискателната и предизвикателна бизнес среда от кандидатите се очаква да владеят чужди езици, да са в състояние да използват компютърен софтуер, да демонстрират добри умения за комуникация, да притежават организационни способности, умение да управляват хора, аналитичен подход към разрешаването на проблеми и взимането на решения.
Опитът и познанията, които свидетелстват за наличието на подобни умения, са високо ценени и следователно следва да бъдат представени в автобиографията.
Не пренебрегвайте, също така, съвременните средства за комуникация и по-специално Интернет. Направете си електронна поща. Можете дори да използвате свободните възможности за електронна поща към някои от най-популярните Интернет страници.
Във връзка с въпросите, свързани със семейното Ви положение и възрастта Ви, е спорно до каква степен те трябва да са предмет на описание в автобиографията.
Традиционният американски подход, който все повече навлиза и в Европа, предполага, че е налице дискриминация, когато при избора си работодателите се ръководят от възрастта и личните ангажименти на кандидатите.
Тези характеристики не би следвало да влияят на иначе идеалното Ви съответствие на изискванията за длъжността. Въпреки това, обаче, повечето работодатели са си изградили стереотип, според който определени личностни данни могат да влияят на ефективността на кандидата при работа.
Понякога е налице определена логика в подобни изисквания: някои длъжности изискват интензивни физически усилия, които не са постижими за по-възрастните кандидати; имиджът на други длъжности предполага, че те трябва да бъдат заемани от младежи; определени позиции изискват активно пътуване от порядъка на отсъствие от дома за четири дни в седмицата и поради това е малко вероятно жени с малки деца да приемат подобна работа. Вярно е, че до голяма степен е въпрос на лична самооценка дали кандидатът може да посрещне подобни изисквания, но в процеса на подбор другата страна претендира да направи крайния избор.
V.Постижения:
Тази категория е изборна. Автобиографията на кандидат с над 2 години професионален опит обаче се очаква да представи фактологически доказателства, подкрепящи твърденията му за професионална компетентност.
Тези факти могат да се отнасят до реализиран обем на продажбите, разширен пазарен дял, стойност на спестени финансови ресурси, брой на успешно назначени хора, видове успешно стартирани проекти, създаване на нови продукти и услуги, приложени в практиката предложения за оптимизиране на работни процеси, реализирани производствени и технически методи и т.н.
За току-що дипломиралите се постиженията могат да се изразяват в успешно преминати проекти, постигнат бал на държавните изпити, други награди.
Когато се отнасяте към определен факт като към постижение, бъдете уверени, че той изглежда достатъчно значим спрямо длъжността, за която кандидатствате и че ще бъде възприет и от потенциалния работодател за такъв..
VІ. Препоръки:
Счита се, че предоставянето на имена на референти във Вашата автобиография е добър знак. Няма смисъл обаче само да посочите, че можете да предоставите препоръки при поискване – по подразбиране това би следвало да е така.

Работодателите ще очакват, че ще посочите някой, който ще “гласува” за Вашата кандидатура. В идеалния случай в автобиографията си Вие трябва да сте в състояние да посочите имената на бивши работодатели, Ваши колеги с установена репутация в бизнес обществото, партньори, клиенти, преподаватели, които да са в състояние да дадат повече информация за Вашата кандидатура. Към всяко име Вие би следвало да можете да посочите и телефон за връзка. Преди обаче да цитирате координатите за установяване на контакт трябва да се уверите, че ще получите възможно най-добрите референции.

Коментари

коментирай